Zobacz nasze profile:
Facebook Facebook
Hotel & Restaurant

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO


Administrator Danych:
PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ulicy Księcia Ludwika I nr 1
NIP 692-000-06-16, REGON: 390577504


Dla podmiotu:
Hotel Skarbek przy ul. Budowniczych LGOM 20, 59-300 Lubin.
Kontakt: hotelskarbek@lubinpex.com.pl


Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@lubinpex.com.pl


Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.


Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
a) wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych,
b) obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową,
c) wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług,
d) obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone,
e) w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa.
2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
a) podtrzymania relacji z klientem,
b) prowadzenia analiz statystycznych,
c) zapewnienia obsługi płatniczej,
d) windykacji należności,
e) archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
a) na przetwarzanie danych w celach handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych,
b) na przetwarzanie danych:
- zapisanych w formularzu kontaktowym,
- zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej,
- wizerunkowych.

Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
- na kartach rejestracyjnych/meldunkowych,
- przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail,
- przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www,
- w formularzu kontaktowym,
- prze rezerwacji grupowej,
- przy zleceniu imprezy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.


Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
b) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
e) uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
• ewentualnym źródle pozyskania danych,
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
• planowanego okresu przechowywania danych.


Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

a) podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę,

c) organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy,

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych,

e) maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.